Organizing Committee

Yoshi Mori Kyoto University
Dejan Trbojevic Brookhaven National Laboratory
Jaroslaw Pasternak Imperial College London
Francois Méot Brookhaven National Laboratory
Akira Sato Osaka University
Nobuo Ikeda Kyushu University
Carol Johnstone Fermilab
Scott Berg Brookhaven National Laboratory
Georg Hoffstaetter Cornell University
Shinji Machida ISIS Neutron and Muon Source
Chris Prior STFC/RAL
Thomas Planche TRIUMF
International Organizing Committee
Thomas Planche Chair
Shane Koscielniak Program Chair
Jana Thomson
Silke Bruckner
Yuri Bylinski
Rick Baartman
Daniel Thomson IT
Local Organizing Committee (TRIUMF)